Domů Hry Hráči Výrobky Napiš Přihlásit Registrace

PRAVIDLA SOUTĚŽE “Parádní soutěž o 100 cen Scott”

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem “Parádní soutěž o 100 cen Scott” (dále jen jako „soutěž“) je společnost:
OLMA, a. s.
se sídlem Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc
IČ: 47675730
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 748

Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost:
Zdeněk Nováček, s. r. o.
se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk
IČ: 02212528
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.olmici.cz.

Soutěž probíhá v období od 21. 5. do 8. 7. 2018 včetně (dále jen jako „soutěžní období“) na území České republiky a Slovenské republiky.

3. Komu je soutěž určena?

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora nebo společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžní období je rozděleno na 7 soutěžních kol s odlišnými tipovacími otázkami, jak jsou dále podrobně vymezena. Do soutěže se může každý zapojit následujícím postupem:

1. Zakoupí soutěží výrobek – do soutěže se může zapojit každý soutěžící, který koupí některý z těchto výrobků z produkce pořadatele soutěže:

 • Olmíci jogurtoví a sušenky 111 g
 • Olmíci jogurtoví čokoládoví a sušenky 111 g
 • Olmíci piškotoví vanilkoví 113 g
 • Olmíci piškotoví čokoládoví 113 g
 • Olmíci medvídci vanilkoví 125g
 • Olmíci medvídci čokoládoví 125g
 • Olmáček tvarohový vanilka 140 g
 • Olmáček tvarohový kakao 140 g
 • Olmíci jahodoví a ciniminies 111g

2. Zaregistruje unikátní soutěžní kód a zodpoví tipovací otázku

Soutěžící zjistí při sejmutí papírového obalu soutěžního výrobku na jeho vnitřní (rubové) straně svůj soutěžní devítimístný kód vyjádřený kombinací číselných symbolů a písmen (dále jako “unikátní soutěžní kód”).

Tento unikátní soutěžní kód soutěžící zaregistruje do soutěže buď po přihlášení do svého uživatelského účtu nebo bez registrace na webových stránkách www.olmici.cz.

Registraci unikátního soutěžního kódu provede soutěžící tak, že vyplní soutěžní formulář na webové stránce soutěže www.olmici.cz, kdy do příslušného pole zadá kód a dále uvede:

 • své telefonní číslo
 • jméno a příjmení soutěžícího
 • e-mailová adresa
 • odpověď na soutěžní tipovací otázku

V případě, že má soutěžící zřízený uživatelský účet na webové stránce www.olmici.cz, nebo si ho nově zřídí, může si vyplňování registračního formuláře usnadnit tím, že se přihlásí do svého účtu, vyplní soutěží požadované údaje a tyto se při zadávání nových unikátních soutěžních kódů díky nastavení webové stránky automaticky předvyplní do registračního formuláře.

Takto vyplněný soutěžní formulář musí dále soutěžící odeslat stisknutím elektronického tlačítka “ODESLAT”.

Registrace soutěžních kódů do 1. kola soutěže bude možná již od 21.5.2018 00:01 hod. Unikátní soutěžní kód musí být zaregistrován v průběhu soutěžního období, tj. do 8.7.2018 23:59 hod, spolu s odpovědí na tipovací otázku a výhradě jen prostřednictvím webové stránky soutěže www.olmici.cz.

Unikátní soutěžní kódy získané z výše uvedených soutěžních balení mohou být soutěžícími použity v každém soutěžním kole, resp. v soutěžním období, jen jednou.

Každý z unikátních soutěžních kódů, který soutěžící získá ze soutěžního balení výrobku OLMA, může být odeslán do soutěže pouze jednou. Soutěžící může znásobit svoji šanci na výhru zakoupením více výrobků, zaregistrováním více unikátních soutěžních kódů a tím zodpovězením soutěžní otázky vícero tipy.

Každý ze soutěžících je povinen pečlivě si uschovat každý snímatelný papírový obal opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže, a to za účelem prokázání splnění podmínky pro účast v soutěži a možnosti následného vydání výhry.

Pokud na požádání soutěžící nepředloží příslušný snímatelný papírový obal opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodným unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže a s nímž se stal potenciálním výhercem, bude ze soutěže vyřazen.

Ze soutěže jsou dále vyloučené unikátní soutěžní kódy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru zprávy, unikátní soutěžní kódy neúplné, smyšlené, unikátní soutěžní kódy z jiných výrobků než ze soutěžních balení OLMA označených symboly této soutěže a unikátní soutěžní kódy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům.

Obratem po doručení platného unikátního soutěžního kódu prostřednictvím hracího formuláře umístěného na webové stránce soutěže, obdrží každý soutěžící zpětné elektronické potvrzení prostřednictvím webového rozhraní, informující jej o stavu přijetí unikátního soutěžního kódu.

Registrací unikátního soutěžního kódu na webových stránkách soutěže (stisknutím tlačítka „ODESLAT“) soutěžící vyslovuje souhlas s těmito pravidly a je uzavřena smlouva o hře ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku, která mezi pořadatelem a soutěžícím zakládá závazkový právní vztah, jehož obsahem je povinnost pořadatele poskytnout soutěžícímu výhru v případě, že jsou naplněny podmínky soutěže popsané v těchto pravidlech.

5. Výhry

Do této soutěže byly vloženy následující výhry: 50 kusů jízdních kol SCOTT SCALE JR 20 a 50 kusů přileb SCOTT SPUNTO.
V rámci každého soutěžního kola bude mezi 14 výherců rozděleno 7 ks jízdních kol a 7 ks přileb, tj. celkem 14 cen v každém soutěžním kole pro 14 soutěžících.

100. (Stá) výhra v podobě jízdního kola a přilby, bude udělena tomu výherci, který zašle během celého soutěžního období nejvíce unikátních soutěžních kódů. (V případě shody počtu zaslaných kódů je rozhodující datum a čas posledního zaslaného unikátního soutěžního kódu, kdy výhodnější pořadí má časově dřívější registrace posledního zaslaného unikátního soutěžního kódu.)

Výherci budou určeni následujícím způsobem:

 • Do soutěžního kola soutěže bude zaregistrován pouze soutěžící, který řádně vyplní kontaktní údaje v registračním formuláři, zadá platný unikátní soutěžní kód a odpoví na tipovací otázku. Soutěžní tipovací otázka bude v každém soutěžním kole, tj. každý kalendářní týden v průběhu soutěžního období, aktualizována.
 • Do hodnocení v rámci příslušného soutěžního kola budou zařazeny ty odpovědi, které budou zadány do 23:59:59 hod. posledního dne daného soutěžícího týdne (vždy v neděli). Počínaje hodinou 00:00 prvého kalendářního dne nového kalendářního týdne začíná nové soutěžní kolo, v jehož rámci se nepřihlíží k žádným odpovědím doručeným před tímto okamžikem.
 • Soutěžní otázka na další soutěžní týden bude na webových stránkách www.olmici.cz zveřejněna vždy v pondělí od 00:01 hod příslušného soutěžního kola.
 • Po skončení daného soutěžního kola (kalendářního týdne) vyhraje 14 soutěžících s nejbližšími tipy na soutěžní otázku. Výherci získávají výhry dle pořadí, v jakém se umístili z hlediska správnosti odpovědi.
 • Vyhodnocení odpovědí na tipovací otázky bude probíhat vždy v den dle níže určeného harmonogramu.
 • Každý kód lze zadat pouze jednou, soutěžící může znásobit svoji šanci na výhru zakoupením více produktů a tím zadáním dalšího unikátního soutěžního kódu a novou odpovědí na otázku. Účastník si uchová snímatelný papírový obal opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem odeslaným do soutěže pro případ kontroly a je povinen v případě výhry snímatelný papírový obal soutěžního výrobku předložit pořadateli nebo jeho zástupci.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na konečné posouzení správnosti a řádnosti jednotlivých účastnických registrací, jakož i právo na vyloučení kterékoliv registrace z databáze účastníků soutěže v případech, že taková registrace nebude odpovídat plně požadavkům pravidel. Rozhodnutí pořadatele je ve všech takových případech konečné a nelze se proti němu odvolat. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.
 • Každý výherce kola nebo přilby bude telefonicky a elektronicky na e-mailové adrese uvedené v registračním formuláři kontaktován a informován o své výhře nejpozději do jednoho týdne od určení pořadí účastníků soutěže a určení výherce.
 • Soutěžní plán

Soutěžní kolo Soutěžní týden Vyhodnocení

 1. kolo 21. 5. - 27. 5.2018 28. 5. 2018
 2. kolo 28. 5. – 3. 6. 2018 4. 6. 2018
 3. kolo 4. 6. - 10. 6. 2018 11. 6. 2018
 4. kolo 11. 6. - 17. 6. 2018 18. 6. 2018
 5. kolo 18. 6. - 24. 6. 2018 25. 6. 2018
 6. kolo 25. 6. - 1. 7. 2018 2. 7. 2018
 7. kolo 2. 7. - 8. 7. 2018 9. 7. 2018

Vyhodnocení a určení 100. výhry v podobě kola a přilby proběhne 9. 7. 2018.

Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6. Výherce

Každý soutěžní týden se hraje o 7 kusů jízdních kol SCOTT SCALE JR 20 a 7 kusů přileb SCOTT SPUNTO.

V případě, že by více soutěžících zaslalo stejnou odpověď, je rozhodující datum a čas, kdy byla odpověď doručena, kdy přednost a tedy lepší soutěžní pořadí má odpověď doručená dříve. Takto bude určeno pořadí 14 výherců.

Výherci budou o své výhře informováni na telefonním čísle a emailové adrese, které uvedli v soutěžním formuláři a na webových stránkách www.olmici.cz.

V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do 7 dnů ode dne skončení aktuálního soutěžního kola nebo výherce nepředloží ke kontrole snímatelný papírový obal opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem ze soutěžního výrobku, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Tato výhra připadá účastníkovi soutěžního kola, který se umístil na nejblíže následujícím místě (tj. 15. a další v pořadí).

Obdobně se postupuje v případě, kdy se nepodaří kontaktovat ani tyto náhradní výherce.

Každý z výherců je povinen na požádání prokázat, že splňuje podmínky účasti v soutěži – tedy doručovací adresa v ČR nebo v SR, věk, a uvést číslo telefonu, které se bude shodovat s číslem telefonu, které bylo uvedeno v soutěžním formuláři.

Každý z případných výherců je dále povinen pro možnost získání výhry předložit pořadateli snímatelný papírový obal ze soutěžního balení OLMA opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem, který se shoduje s unikátním soutěžním kódem odeslaným do soutěže v souvislosti, s nímž se stal potenciálním výhercem, a to před vydáním výhry pro kontrolu splnění podmínek.

Pokud soutěžící nepředloží příslušný snímatelný papírový obal ze soutěžního balení OLMA opatřený na vnitřní (rubové) straně unikátním soutěžním kódem, který odeslal do soutěže a s nímž se stal potenciálním výhercem, bude ze soutěže vyřazen.
Každý z výherců může vyhrát pouze jednu výhru bez ohledu na svou další účast v soutěži.

Výhra v podobě kola nebo přilby bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže dle dohody s výhercem buď v místě doručovací adresy na území České nebo Slovenské republiky nebo v sídle pořadatele. O předání a převzetí výhry bude sepsán předávací protokol a může být pořizována fotodokumentace pro následné využití k marketingovým účelům pořadatele, jak je uvedeno níže v čl. 8 těchto Pravidel.

Reklamaci na dodanou výhru v podobě kola nebo přilby lze uplatnit na základě předávacího protokolu, kontakt: OLMA, a. s., Pavelkova 597/18, Holice, 779 00 Olomouc, kontakt: tel.+420 585 103 226, email: berger@olma.cz.

7. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

V České republice a Slovenské republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, pořadatel.

Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže vč. doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel ani organizátor není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů a neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.

Úplné znění pravidel je umístěno na adrese pořadatele soutěže a na www.olmici.cz. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail - soutez@olmici.cz, nebo kontaktní osobu: Alena Vernerová, tel.: 00420 777 289 945.

Jediná platná pravidla ve svém plném znění jsou po celou dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce soutěže www.olmici.cz a jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

a. Pořadatel soutěže zpracovává osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu uvedeném v těchto pravidlech z následujících důvodů a právních titulů:

i) identifikační a kontaktní údaje soutěžících v rozsahu uvedeném v čl. 4 těchto pravidel, údaj o doručovací adrese výherců a případně i přihlašovací údaje těch soutěžících, kteří soutěžní kód zaregistrovali do soutěže prostřednictvím uživatelského účtu na webových stránkách www.olmici.cz, pořadatel zpracovává, protože je to nezbytné pro splnění povinností pořadatele plynoucích mu ze závazkového vztahu založeného smlouvou o hře a z těchto pravidel. Účelem zpracování osobních údajů je identifikace výherce, jeho vyrozumění a předání výhry výherci. Osobní údaje soutěžících nebudou použity k jinému účelu, než je splnění povinností z této soutěže (založených smlouvou o hře), splnění právních povinností spojených s provozováním soutěže nebo případná ochrana práv a nároků provozovatele nebo organizátora.

Soutěžící jsou povinni poskytnout pořadateli své osobní údaje, pokud se chtějí soutěže zúčastnit. Pokud nejsou identifikační a kontaktní osobní údaje poskytnuty, účast v soutěži není možná, protože by provozovatel nebyl schopen určit výherce a nedochází k uzavření smlouvy o hře. Registrační formulář nelze odeslat, pokud nejsou vyplněny všechny povinné údaje.

ii) e-mailovou adresu soutěžícího bude pořadatel soutěže dále zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tj. upozornění na novinky, akce a speciální nabídky související s produkty pořadatele. Toto zpracování je založeno na souhlasu, který soutěžící v souladu s ustanoveními § 7 zák. č. 480/2004 Sb. uděluje svou účastí v soutěži a registrací unikátního soutěžního kódu. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Pořadatel bude e-mailovou adresu za tímto účelem zpracovávat až do případného odvolání souhlasu.

b. Pořadatel soutěže, společnost OLMA, a.s., je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Organizátor soutěže je zpracovatelem, protože zpracovává osobní údaje pro pořadatele, jeho jménem a dle jeho pokynů. V případě sporu a potřeby hájit práva pořadatele nebo organizátora soutěže mohou být osobní údaje předány právnímu zástupci. Jiným osobám nebudou osobní údaje poskytnuty.

c. Osobní údaje soutěžících budou pořadatelem soutěže uloženy po celé soutěžní období a poté po dobu tří let pro případnou potřebu hájit práva a nároky pořadatele. Záznamy o kontaktování výherce a protokoly o předání a převzetí výhry, které obsahují osobní údaje výherců, budou pořadatelem soutěže z titulu ochrany oprávněného zájmu uloženy po dobu trvání promlčecí lhůty prodloužené o 1 kalendářní rok pro případnou potřebu obhájit práva a nároky pořadatele nebo organizátora soutěže. E-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení bude zpracovávána až do případného odvolání souhlasu.

d. Soutěžící má právo získat od pořadatele potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má soutěžící právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 nařízení GDPR. Soutěžící může uplatnit i další práva garantovaná platnou právní úpravou, mj. podat stížnost u dozorového orgánu, jestliže má za to, že zpracování osobních údajů není legální nebo má jinou námitku. Stížnost lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (bližší informace na www.uoou.cz).

e. Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.olma.cz.

f. Tato soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách pořadatele (www.olma.cz) nebo soutěže (www.olmici.cz) a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením.